28 maart 2012

Zoektocht naar ruimte voor windmolens in Amersfoort

28 maart 2012 Amersfoort heeft de ambitie in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn. Een middel dat daaraan kan bijdragen is gebruik maken van windenergie. Onderzocht is op welke plekken in Amersfoort windmolens zouden kunnen worden toegestaan. Uit het onderzoek is gebleken dat er in Amersfoort twee mogelijke plekken zijn: bedrijventerrein Isselt (locatie RWZI) en knooppunt Hoevelaken. Een meerderheid van het college van burgemeester en wethouders wil graag dat de windmolens er komen, maar wil van de gemeenteraad weten wat die vindt van het toestaan van windmolens op de genoemde locaties. Op 10 april 2012 wordt de gemeenteraad hierover gepeild.

Het onderzoek naar de kansen voor windenergie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Er zijn verschillende intiatiefnemers die bij de gemeente hebben gevraagd naar de mogelijkheden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bewonersvereniging Duurzaam Soesterkwartier die windmolens op de Isselt zou willen plaatsen. Een andere initiatiefnemer ziet mogelijkheden om, mede met bewonersparticipatie, windmolens bij knooppunt Hoevelaken te realiseren.

Niet onomstreden

Windmolens zijn maatschappelijk niet onomstreden. Wethouder Sebastiaan van ’t Erve: “Vanuit de samenleving krijgen wij regelmatig verzoeken om mee te werken aan windmolens. Ik wil graag met de raad in debat over de vraag of en hoe we die initiatieven vanuit de stad willen toestaan. Dat wordt ongetwijfeld een stevig debat. Ook in ons college hebben de wethouders Buijtelaar en Boeve te kennen geven een minderheidsstandpunt in te nemen. Zij laten de maatschappelijke gevolgen en ruimtelijke effecten prevaleren boven de duurzaamheidsbelangen. Als wethouder Duurzaamheid vind ik het daarom belangrijk dat de raad als volksvertegenwoordiging een uitspraak hierover gaat doen. Ik zie kansen voor duurzame energie-opwekking en het is nu aan de raad om te oordelen of de maatschappelijke baten en lasten van windmolens voldoende in evenwicht zijn.”

Onderzoek

Om te onderzoeken waar in Amersfoort windmolens zouden kunnen worden geplaatst is een bestaande quickscan gebruikt. Daarbij is gekeken naar plekken waar geen planologische belemmeringen zijn, zoals strijdigheid met andere functies zoals wonen en ecologie. Vervolgens is gekeken of de mogelijke plekken volgens het provinciaal ruimtelijk beleid zijn toegestaan en of ze voldoen aan de normen voor veiligheid. De quickscan is alleen op hoofdlijnen uitgevoerd. Bij een concreet initiatief moet op enkele onderdelen nader onderzoek plaatsvinden, zoals geluid, het effect op vogels en vleermuizen en de verkeersveiligheid, waardoor locaties nog kunnen afvallen. Daarnaast heeft het plaatsen van windmolens gevolgen voor het beeld vanuit het landschap.

Grond niet in eigendom

De grond waar de drie windmolens mogelijk kunnen worden geplaatst, is geen eigendom van de gemeente. De grond op de Isselt is van Waterschap Vallei en Eem, op knooppunt Hoevelaken van Rijkswaterstaat. Het waterschap heeft aangegeven windenergie als een kans te zien om te voorzien in de energiebehoefte van de waterzuivering. Rijkswaterstaat heeft nog geen uitsluitsel gegeven, daarvoor is onderzoek naar de effecten op de verkeersveiligheid noodzakelijk. De provincie zal de wenselijkheid van windmolens onder meer toetsen aan haar (ontwerp) Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

Vervolg

De eerstvolgende stap is de discussie in de gemeenteraad. Als wordt besloten om windmolens toe te staan en er komt een concrete aanvraag die binnen de afspraken valt, staan er nog planologische procedures op stapel. Communicatie met omwonenden en andere betrokkenen is daarbij van groot belang. Informatie over deze vervolgstappen wordt gepubliceerd op de pagina over windenergie.

Meer nieuws

20 september 2019

Bouwbedrijf Van Bekkum werkt hard aan kleinere...

Bouwbedrijf Van Bekkum, ruim elf jaar gevestigd op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, is volop bezig om de...

19 september 2019

INLOOPMIDDAG ENERGIEBESPARING VOOR BEDRIJVEN

De gemeente Amersfoort organiseert op 14 oktober de inloopmiddag ‘Energiebesparing voor bedrijven’. Alle...

1 augustus 2019

Bedrijven plaatsen collectief zonnepanelen

Zo’n vijftien Amersfoortse bedrijven gaan vele honderden vierkante meters zonnepanelen (PV-panelen) op hun...