Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief november 2019

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Parkeren op De Wieken Vinkenhoef
 • Rotonde entree bedrijvenpark
 • Omgevingsvisie gemeente Amersfoort
 • Opnieuw voor drie jaar KVO-gecertificeerd
 • Bedrijfshulpverlening, de R&IE en Table-Top
 • Gladheidsbestrijding
 • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
 • Kopij / redactie
 • Links

PARKEREN OP DE WIEKEN VINKENHOEF

Tot ongenoegen van veel ondernemers parkeren sommige bedrijven hun auto’s en bedrijfsvoertuigen toch in de groenstrook voor hun bedrijfspand. Dit terwijl de gemeente bij de aanleg van De Wieken Vinkenhoef (in haar beeldkwaliteitsplan) heeft bepaald dat bedrijven op eigen terrein moeten parkeren en dat dit ook niet langs de straatkant mag. Het parkmanagement vindt dit geen acceptabele ontwikkeling.
Parkeergelegenheid realiseren voor het bedrijfspand is aan strenge regels gebonden. De bedoeling hierachter is dat De Wieken Vinkenhoef een luxe en verzorgde uitstraling heeft en behoudt. Daarom gaat het parkmanagement – eventueel in samenwerking met de gemeente – de betreffende bedrijven aanschrijven en vragen om dit ongewenste parkeergedrag te veranderen. Parkmanagement vertrouwt erop dat dit in goed overleg wordt opgelost. Wel wordt eventuele schade aan groenvoorzieningen of bestrating door het verkeerde gebruik van de groenstrook verhaald bij die bedrijven.
Heeft u behoefte aan extra parkeerruimte, dan kunt u deze huren bij een ander bedrijf op het bedrijvenpark. Laat dit even weten via info@wiekenvinkenhoef.nl.

ROTONDE ENTREE BEDRIJVENPARK

Applied Medical gaat de rotonde bij de entree van De Wieken Vinkenhoef opnieuw inrichten en zelf onderhouden. Dit sluit aan op de aanwezige beplanting in de omgeving van de rotonde.Zij heeft hiervoor een inrichtingsvoorstel opgesteld en ingediend en na overleg en het vastleggen van afspraken over de voorwaarden zijn parkmanagement (en de gemeente) akkoord gegaan. De herinrichting start begin deze maand. De koeien die tot voor kort op de rotonde stonden, hebben inmiddels een nieuwe plek gekregen op het bedrijvenpark.

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE AMERSFOORT

De gemeente Amersfoort is volop bezig met het maken van een Omgevingsvisie op hoe de stad zich kan ontwikkelen tot 2030. Hiervoor brengt de gemeente de belangrijkste vraagstukken voor de ruimtelijke inrichting in beeld en zo wordt duidelijk waar de visie een antwoord op moet geven. De gemeente is onder andere uitgebreid in gesprek gegaan met inwoners, organisaties, bedrijven en verenigingen. Op woensdagavond 20 november presenteert de gemeente de opbrengst van deze eerste fase en bedrijven op De Wieken Vinkenhoef zijn van harte welkom om mee te denken en te praten. Aanmelden >>

Vervolg: de Omgevingsvisie zelf
In 2020 volgt de uitwerking van de Omgevingsvisie, met als uitdaging om antwoorden te vinden op de in beeld gebrachte vraagstukken.
Alle informatie over de Omgevingsvisie is vindbaar op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie
  

OPNIEUW VOOR 3 JAAR KVO-GECERTIFICEERD

Ons bedrijvenpark is weer voor drie jaar KVO-gecertificeerd! Op 9 oktober kreeg de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen daarvoor het KVO Hercertifceringscertificaat Continue Samenwerken.

Het KVO is een samenwerkingsverband dat zorgt voor een veilige omgeving voor ondernemers, medewerkers en bezoekers. De saamhorigheid en organisatiestructuur zijn sterke punten van ons bedrijvenpark. Bedrijven, gemeente, politie, brandweer en parkmanagement werken nauw samen om de veiligheid te en verbeteren en te borgen. Het KVO heeft drie thema’s Schoon, Heel en Veilig, een onmisbare basis voor een aantrekkelijke werkomgeving. Het KVO werd in 2012 voor het eerst toegekend aan De Wieken Vinkenhoef, waarna in maart 2014, maart 2016 en dus nu in 2019 hercertificering plaatsvond.

Korting op verzekering
Ook verzekeraars zijn blij met een KVO-certificering. Als een bedrijf gevestigd is op een bedrijvenpark met KVO-certificering geven zij bijvoorbeeld kortingen op de premies voor verzekeringen van gebouwen, bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en bedrijfsstagnatie. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen verzekeraar of tussenpersoon.

Maatregelentabel
KVO heeft drie thema’s: Schoon, Heel en Veilig. Voor de komende drie jaar is een aantal maatregelen bepaald waarop wordt gestuurd. Zie hiervoor de maatregelentabel >>

Uitslag enquête
De basis voor bovenstaande maatregelentabel voor KVO is de ondernemersenquête. Begin 2019 is een enquête verspreid onder de ondernemers op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Uiteindelijk zijn er 31 formulieren door ons ontvangen. De uitkomsten van deze enquête zijn verwerkt in de maatregelentabel. De (geanonimiseerde) resultaten kunt u hier lezen >>

BEDRIJFSHULPVERLENING, DE R&IE EN TABLE-TOP

Wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers gevaar lopen, moeten werknemers in een organisatie zelf georganiseerde hulp bieden, in de vorm van Bedrijfshulpverlening (BHV). De taak van de BHV-er is om letsel en schade te voorkomen en zoveel mogelijk te beperken. De wet schrijft voor dat er snel en juist moet worden gehandeld.

Elke werkgever is verplicht om BHV te organiseren. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV-er zijn. Als werkgever zorgt u voor een goede scholing en uitrusting. Zodat u eerste hulp bij ongevallen kunt verlenen, kleine branden kunt bestrijden en collega’s en gasten kunt evacueren.

Aantal BHV’ers   
Ooit moest op elke vijftig medewerkers tenminste één BHV-er aanwezig zijn. Maar in de ARBOwet staat nu dat organisaties doeltreffende maatregelen moeten nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal BHV-ers is afhankelijk van de organisatie en de risico’s die daarbij horen. Dit wordt bepaald door gegevens uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Risico’s beperken is vooruitkijken
De basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s. Als u die kent, kunt u ongewenste situaties voorkomen en zich voorbereiden op de inzet van uw bedrijfsnoodorganisatie. De RI&E is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers, behalve zzp’ers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
Met behulp van onderstaand stroomschema kunt u bepalen of ook ú volgens de Arbowet verplicht bent een RI&E uit te voeren.

Voldoende BHV-ers     
In uw organisatie moeten altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn, rekening houdend met ziekte, vakantie en roosters. Het is wettelijk toegestaan de bedrijfshulpverlening onderling met elkaar te regelen. Hierover moet u wel afspraken maken en deze schriftelijk vastleggen.

Taken BHV
Voor BHV-ers bestaan geen speciale verplichte opleidingseisen. Wel moeten de BHV-ers regelmatig worden bijgeschoold. De frequentie is afhankelijk van de organisatie. De overheid raadt aan minimaal één keer per jaar een opfriscursus te volgen. De belangrijkste BHV-taken zijn:                                                                                                                      

 • Eerste hulp bij ongevallen bieden
 • Beginnende brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken
 • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties
 • Inroepen van hulp van buiten (professionele hulpdiensten)

Table-top: ontruiming oefenen op plattegrond
Het oefenen van een ontruiming is belangrijk, zodat uw medewerkers in noodsituaties weten wat ze moeten doen. Maar oefenen is niet eenvoudig. Bij een table-topoefening wordt een ontruiming nagespeeld op een plattegrond van uw organisatie. Met lego en pictogrammen worden de posities van personeelsleden en bezoekers en de (brandpreventieve)voorzieningen aangebracht op een plattegrond. Ook nooduitgangen, telefoons en blusmiddelen worden gemarkeerd. Vervolgens krijgen uw medewerkers een incidentscenario voorgelegd en wordt gevraagd hoe ze in de voorgelegde situatie zouden handelen.

Een table top-oefening is overzichtelijk. Oefeningen kunnen worden onderbroken en vanaf een bepaald punt opnieuw worden gestart. Bovendien kunnen oefeningen worden ingepast in het gewone werkproces. Een table top-oefening vervangt nooit een echte ontruimingsoefening, maar is wel een goede aanvulling. Doordat medewerkers regelmatig ‘op papier' met noodsituaties worden geconfronteerd, beseffen ze beter hun rol bij een ontruiming. Ook weten ze waar de vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen en andere voorzieningen zijn. Daarbij komt discussie op gang en komen hiaten in de ontruimingsprocedure aan het licht.

De brandweer is bereid voor de hoofden/coördinatoren van de bedrijven een training te verzorgen. Na deze training wordt deze kennis doorgegeven en beoefend binnen de BHV-organisatie van uw bedrijf.

Meer informatie  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Overeem (medewerker Preventie) via 088-8783947 of a.overeem@vru.nl

GLADHEIDBESTRIJDING

De dagen worden korter en de bladeren gaan vallen. Tijd om na te denken over gladheidsbestrijding. Op de website van de gemeente Amersfoort vindt u de nodige informatie >> en een strooikaart >>.
Ook wij als bedrijven op De Wieken Vinkenhoef delen mee in de verantwoordelijkheid om de stad begaanbaar te houden. De gemeente strooit bijvoorbeeld niet op fietspaden die geen onderdeel zijn van de hoofdfietsroutes, op stoepen, op voetpaden en op parkeerterreinen. Wilt u meer informatie over de gladheidsbestrijding op ons bedrijvenpark, mail dan even naar
parkmanager@wiekenvinkenhoef.nl.

SLUIT AAN BIJ DE LI-GROEP, TWITTER OF DE WHATSAPP ALERT-GROEP

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?