Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief mei 2019

IN DEZE NIEUWSBRIEF

 • Kom naar Algemene ledenvergadering op 21 mei
 • Cybercrime kost samenleving en ondernemingen miljarden
 • Graffiti
 • Oefen een ontruiming met een table-topoefening
 • Foutparkeren
 • Werp barrières op tegen ondermijnende criminaliteit
 • Korting over verzekeringen door KVO
 • Afsluiting Stuwdam
 • MKB Idee
 • Moving-on De Wieken-Vinkenhoef
 • Sluit aan bij de LI-groep, Twitter en de WhatsApp Alert-groep
 • Kopij / redactie
 • Links

KOM NAAR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 21 MEI

Dinsdag is het weer zover: de Algemene Ledenvergadering van Parkmanagement De Wieken Vinkenhoef! We zijn deze keer te gast in Amerena, het prachtige zwem- en sportcomplex dat in april alweer zijn eerste verjaardag vierde.

Net als de vorige ALV-edities maken we er weer een bijzondere middag van. Niet alleen passeren vanzelfsprekend de nodige bestuurszaken, financiën en andere ontwikkelingen de revue, ook praten enkele gastsprekers u volledig bij over CO2-arm ondernemen, zonnepanelen en waterstof.

Programma
15.00 ontvangst
15.15  ALV De Wieken-Vinkenhoef
16.15  gastsprekers ‘De Wieken Vinkenhoef Duurzaam’
17.30  netwerkborrel

Gastsprekers
Onder het motto ‘De Wieken Vinkenhoef Duurzaam’ geeft een aantal gastsprekers acte de présence:

 • Anouk Schrauwen van Stimular geeft een toelichting op de uitkomsten van de Milieubarometer. Deze geven onder andere inzicht in de CO2-huishouding van bedrijven op De Wieken Vinkenhoef. Overigens is het nog steeds mogelijk om de Milieubarometer in te vullen (aanmelding kan via deze link).
 • Daarnaast horen we van Greenspread (adviesbureau) alles over de inventarisatie van en onderzoeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef.
 • De derde gastspreker, Stephan Bredewold van Fountain Fuel, geeft een presentatie over de business case van een waterstoftankstation op De Wieken Vinkenhoef. Dit station kan eventueel onderdeel zijn van een complete mobiliteitshub.

Vanzelfsprekend krijgt u alle gelegenheid om mee te denken, vragen te stellen en uw mening te laten horen. We sluiten af met een borrel- en ontmoetingsmoment.

Aanmelden/Afmelden
U kunt zich aanmelding via deze link >> 

Nog even de locatie:
De bijeenkomst vindt plaats bij Amerena, De Velduil 2, 3815 XT Amersfoort.
Route en parkeren >> 

CYBERCRIME KOST SAMENLEVING EN ONDERNEMINGEN MILJARDEN

We leven in een gedigitaliseerde samenleving. Inwoners, bedrijven en overheden regelen steeds meer zaken en diensten online via het internet. Dat is mooi, want het biedt veel voordelen. Toch zijn er ook in toenemende mate risico’s. Naast de traditionele vormen van criminaliteit zoals winkeldiefstal, inbraak en geweld zien we dat criminelen in een rap tempo het cyberdomein aan het ontdekken zijn. Inmiddels is één op de negen Nederlanders slachtoffer geweest van digitale criminaliteit (hacken, phising, cyberfraude) waardoor digitale criminaliteit hard bezig is te groeien tot een van de meest veelvoorkomende vormen van criminaliteit.

Onder ondernemers ligt het slachtofferschap van digitale criminaliteit nog hoger. Een recent onderzoek van de Haagse Hogeschool >> laat zien dat één op de vijf ondernemers het afgelopen jaar slachtoffer is geworden van digitale criminaliteit. Ondernemers hadden vooral last van virussen, phising en gijzelsoftware. Een verontrustend hoog aantal! Tegelijkertijd kan een grote groep ondernemers met relatief kleine ingrepen een stuk veiliger online zijn en werken.

Ook de gemeente Amersfoort - en de landelijke overheid - wil graag werken aan een digitaal weerbaar Amersfoort en Nederland. Zij willen dit onder andere doen door ondernemers te faciliteren en waar mogelijk te helpen zichzelf weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit en samen met hen één vuist te maken zodat we kunnen voorkomen dat er slachtoffers vallen. Daarom is het thema cyberveiligheid op bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef al geïntegreerd in het bestaande Keurmerk Veilig Ondernemen.

De gemeente is nu bezig om het thema in alle KVO-netwerken van Amersfoort bespreekbaar te maken en er wordt onderzocht of het mogelijk is om duidelijk meldpunt (digitale wijkagent) op te zetten. Daarmee wordt duidelijker wat er speelt en weten ondernemers beter waar ze met hun vragen of meldingen naartoe kunnen.

Bent u benieuwd of uw medewerkers phisingproof zin? Doe dan mee met de gratis MKB Phising test! Meer info vindt u in deze informatieflyer >>

GRAFFITI

Helaas wordt de laatste tijd veel nieuwe graffiti aangebracht op het bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. Vaak is dit met de tag PACE. We hebben al meerdere objecten schoongemaakt, maar helaas is er in korte tijd opnieuw graffiti aangebracht. In de komende tijd wordt in samenwerking met de gemeente Amersfoort de aangebrachte graffiti weer weggehaald en wordt op die locaties een coating aangebracht. Zo wordt het aanbrengen van graffiti moeilijker en het schoonmaken eenvoudiger.

De politie heeft aangegeven alert te zijn op het aanbrengen van graffiti. Mocht u iemand daarmee bezig zien, bel dan direct 112.   

OEFEN EEN ONTRUIMING MET EEN TABLE-TOPOEFENING

Oefenen van een ontruiming is belangrijk. In noodsituaties moeten u en uw medewerkers weten wat u moet doen. Maar oefenen is niet eenvoudig. Dit bleek tijdens de KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen)-bijeenkomsten voor een Schoon, Heel en Veilig bedrijvenpark.

Bij een table-topoefening wordt een ontruiming nagespeeld op een plattegrond van uw organisatie. Met lego en pictogrammen worden de posities van personeelsleden en bezoekers en de (brandpreventieve)voorzieningen aangebracht op een plattegrond. Ook nooduitgangen, telefoons en blusmiddelen worden gemarkeerd. Vervolgens krijgen medewerkers een incidentscenario voorgelegd en wordt gevraagd hoe ze in de voorgelegde situatie zouden handelen.

Overzichtelijk
Een dergelijke table top-oefening is overzichtelijk en oefeningen kunnen makkelijk worden onderbroken en vanaf een bepaald punt opnieuw worden gestart. Bovendien kunnen oefeningen simpel worden ingepast in het gewone werkproces. Een table top-oefening vervangt nooit een echte ontruimingsoefening, maar het is wel een goede aanvulling. Doordat medewerkers regelmatig ‘op papier' met noodsituaties worden geconfronteerd, beseffen ze beter de rol die ze hebben bij een ontruiming. Ook zijn ze zich beter bewust waar zich vluchtwegen bevinden en waar brandbestrijdingsmiddelen en andere voorzieningen zijn. Het brengt ook discussie op gang en hiaten in de ontruimingsprocedure komen aan het licht.

Training
De brandweer is bereid voor de hoofden/coördinatoren van de bedrijven een training te verzorgen. Na deze training is het de bedoeling dat de opgedane kennis wordt doorgegeven en beoefend binnen de BHV-organisatie van het bedrijf. Wilt u meer informatie dan kunt u zich wenden tot André Overeem Medewerker Preventie  Unit Toezicht & Handhaving van de Veiligheids Regio Utrecht >>

FOUTPARKEREN

Bij het Parkmanagement komen regelmatig opmerkingen en klachten binnen over fout geparkeerde auto’s op het bedrijvenpark. Foutparkeren gebeurt op stoepen of weggedeelten, waar dat niet mag. Via deze nieuwsbrief willen wij bedrijven en medewerk(st)ers vragen om hier extra op te letten en de regels in acht te nemen. De politie en afdeling Handhaving van de gemeente is gevraagd om meer te handhaven om zo minder overlast en meer ruimte te creëren voor voetgangers en fietsers en een veiliger omgeving op het bedrijvenpark. 

WERP BARRIÈRES OP TEGEN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT

Mensenhandel, productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime. Ondermijnende criminaliteit, de vermenging van onderwereld en bovenwereld, raakt ons allemaal.

De onderwereld maakt voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting gebruik van diensten van de bovenwereld. Criminelen zoeken ook manieren om illegaal vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in vastgoed. U kunt dit contact tussen boven- en onderwereld belemmeren door het opwerpen van barrières. Het CCV heeft hiervoor barrièremodellen opgesteld. Of lees de flyer voor meer informatie. Gemeenten, bedrijven, waterschappen, politie, brancheorganisaties en ook de buren kunnen iets doen. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem. Bel 0800 -7000.

Bronnen:
Openbaar Ministerie: https://www.om.nl/onderwerpen/ondermijnende/
Politie: https://www.politie.nl/mijn-buurt/lokale-initiatieven/00---korpsmedia/ondermijning.html
CCV (Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid): https://hetccv.nl/onderwerpen/georganiseerde-criminaliteit-en-ondermijning/

KORTING OP DE VERZEKERINGEN DOOR KVO

Het Keurmerk Veilig Ondernemen stimuleert ondernemers om De Wieken-Vinkenhoef schoon, heel en veilig te maken en te houden. Niet alleen is dit keurmerk goed voor de uitstraling richting ondernemers, klanten, leveranciers en toekomstige ondernemers, ook verzekeraars zijn hier blij mee. Leden ontvangen bijvoorbeeld kortingen op de premies voor verzekeringen van gebouwen, bedrijfsmiddelen (inventaris en voorraad) en bedrijfsstagnatie. Neem voor meer informatie contact op met uw eigen verzekeraar of tussenpersoon.

AFSLUITING STUWDAM

Door werkzaamheden van ProRail aan het spoor is op vrijdag 26 juli van 06.00 tot 16.00 uur een deel van de Stuwdam afgesloten voor verkeer.

MKB IDEE

Bent u mkb’er en wilt u samen met anderen meer investeren in de versterking van kennis en vaardigheden van uw personeel? Ervaart u hierbij belemmeringen? Denk dan mee over oplossingen om die belemmeringen weg te nemen met de regeling MKB Idee.

Met deze regeling wil de overheid mkb’ers stimuleren meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Anders dan in 2018 richt de regeling zich nu op iedere mkb’er. De subsidie is geen opleidingsbudget, maar een bijdrage voor het oplossen van knelpunten bij mkb’ers. Het is niet bedoeld voor het volgen van opleidingen bij onderwijsinstellingen.

Budget
Het totaal beschikbare budget voor 2019 is € 7,5 miljoen.

Subsidiabele kosten
De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit zijn alle redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Denk aan loonkosten van de aanvrager of kosten die de aanvrager maakt voor het inschakelen van derden. Er zijn geen specifieke kostensoorten uitgesloten. Lees meer over subsidiabele kosten in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (= het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000, het maximale bedrag is € 124.999 inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000 en maximaal € 124.999. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

Voorwaarden
Heeft u ideeën over hoe belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Uw project moet zich richten op één van de volgende soorten investeringen:

 • om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel
 • in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering
 • in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie

Daarnaast moet uw project voldoen aan een aantal voorwaarden.

Aanvragen
Zowel individuele als samenwerkende mkb’ers kunnen subsidie aanvragen. U kunt een aanvraag indienen tot 27 augustus, 17.00 uur, via mijn.rvo (eLoket). Hiervoor heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig (lees meer over inloggen met eHerkenning). U mag met het project starten nadat u uw aanvraag heeft ingediend, maar start wel uiterlijk 2 januari 2020. Lees meer over uw verplichtingen op mijn.rvo.nl.

MOVING-ON DE WIEKEN VINKENHOEF

Heeft u een bedrijf zien komen of gaan, meldt het ons dan via info@wiekenvinkenhoef.nl.

Nieuw
Bloemsierkunst Ilona – Wiekenweg 44 N
Katapult – De Stuwdam 33 – 35
VME – De Zonnecel 4
Custom Soft – Wiekenweg 42A
HB Totaaldiensten – Wiekenweg 42M
Fit4Telecom – Wiekenweg 44D
De Groot Instruments – Wiekenweg 44E
Groot Focus Kozijntechniek – Wiekenweg 44G

Binnenkort
Leuk Orthopedie – Wiekenweg 61

SLUIT AAN BIJ DE LI-GROEP, TWITTER OF DE WHATSAPP ALERT-GROEP

Voor LinkedIn klik hier >>
Voor Twitter klik hier >>
Voor de WhatsApp Alert-groep > stuur een mailtje aan info@wiekenvinkenhoef.nl met bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer

KOPIJ / REDACTIE

Heeft u informatie voor een volgende nieuwsbrief of voor de pagina ‘nieuws’ op de website, mail die dan even naar de redactie via info@wiekenvinkenhoef.nl. De redactie bestaat uit Jeroen van der Bijl van Axe media en het bestuur en secretariaat van het Bedrijvenpark.

LINKS

Via een aantal links in deze nieuwsbrief komt u terecht bij het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen, heeft u dus uw inloggegevens nodig.

 

 

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?