Wiekenvinkenhoef

De Wieken-Vinkenhoef Circulair!

nr.1, 13 september 2018

Als bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef willen we het duurzaamste en vitaalste bedrijvenpark van Amersfoort worden en een blauwdruk zijn voor circulaire gebiedsontwikkeling. Hiervoor gebruiken we CO2 als belangrijkste middel om te sturen naar een circulaire economie*, dus inclusief energie, afval en mobiliteit, en met grondstoffen maken we een begin. In deze speciale nieuwsbrief leest u alles over onze plannen.

Onze voorlopige doelstellingen sluiten aan bij de ambities van de gemeente Amersfoort en zijn hoger dan die van de Rijksoverheid. Als Parkmanagement De Wieken-Vinkenhoef proberen we de problemen binnen de grenzen van Nederland en bij voorkeur binnen de grenzen van de gemeente Amersfoort op te lossen. Dus kopen we geen CO2-certificaten in andere werelddelen om onze doelstellingen geheel of gedeeltelijk te bereiken. Eerst reduceren, dan pas compenseren. Wél streven Parkmanagement en gemeente nadrukkelijk naar samenwerking met belendende bedrijventerreinen als De Hoef en Vathorst.  

Ooms architecten

Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef en gemeente Amersfoort werken hiervoor nauw samen Roger Ooms (Ooms architecten, gevestigd op De Wieken-Vinkenhoef). Hij heeft een plan van aanpak gemaakt, dat deels is gebaseerd op inventarisatie en analyse van de CO2-footprint van het terrein en de gevestigde bedrijven. In deze nieuwsbrief leest u daar alles over. Via deze weg houden we u vanaf nu regelmatig op de hoogte over de ontwikkeling van De Wieken-Vinkenhoef naar circulair bedrijventerrein.

* Wat is een circulaire economie?

In de circulaire economie zorgt het sluiten van de materiaalkringlopen voor nieuwe economische waarde en dus kansen voor bedrijven. Grondstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt, afval bestaat niet meer. Op deze manier wordt de lineaire economie getransformeerd naar een circulaire variant. Want:

  1. grondstoffen raken op,  
  2. afval komt in de voedselketen terecht,
  3. de huidige lineaire economie zorgt voor hoge CO2-uitstoot en vermindert de CO2-opname met extreme gevolgen voor klimaat, mens, natuur en biodiversiteit.

Milieubarometer meet uw CO2 footprint

 

De komende jaren gaan we hard aan de slag om een CO₂-neutraal*, circulair bedrijventerrein te worden. De gemeente Amersfoort draagt onze ambitie een warm hart toe en biedt u daarom twee jaar lang een gratis abonnement op de Milieubarometer. Daarmee brengen we eerst de CO2-footprint  van De Wieken-Vinkenhoef in kaart.

Via de Milieubarometer komen gegevens op tafel over onder andere energieverbruik, water, afval, emissies en mobiliteit en papierverbruik. Ook vragen we naar energielabels van gebouwen en de EPC-norm (Energieprestatie-coëfficiënt). Wist u bijvoorbeeld dat kantoren, om verhuurd te worden - naar verwachting - in 2023 verplicht zijn om energielabel C en in 2030 energielabel A te hebben en in 2050 energieneutraal** te zijn?

De gegevens in de Milieubarometer vormen het startpunt om bedrijventerrein De Wieken-Vinkenhoef CO₂-neutraal en afvalvrij te maken, in lijn met dezelfde ambities van de gemeente Amersfoort. Het resultaat (de rapportage) geeft aan hoever uw bedrijf nog afzit van de beleidsdoelen.

Hoe werkt het?

De Milieubarometer is eenvoudig in te vullen. Vervolgens krijgt u een helder beeld van:

  • uw totale milieuscore,
  • op welke onderdelen u kunt besparen,
  • hoe u kunt voldoen aan de beleidsdoelen van rijk en gemeente en de wettelijke eisen,
  • hoe u scoort ten opzichte van branchegenoten.

Kijk voor meer info op www.milieubarometer.nl. 

U doet toch ook mee?

Voor een goed beeld van de CO2-footprint vinden wij het belangrijk dat zoveel mogelijk bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef de Milieubarometer invullen. Wilt u daarom, online en vóór 1 november, uw gegevens over 2017 invullen? Vervolgens monitoren we uw bedrijf de komende drie jaar om inzicht te krijgen in uw milieuprestaties én in die van het gehele bedrijvenpark. De gemeente Amersfoort en De Wieken-Vinkenhoef roepen u van harte op om gebruik te maken van dit aanbod en zo samen te werken aan een duurzaam bedrijventerrein.
Voor aanmelden zie de link hieronder.

Cursus op 10 oktober

Om goed te kunnen werken met de Milieubarometer bieden wij u een gratis cursus aan. Deze wordt op 10 oktober door Stichting Stimular, de leverancier van de Milieubarometer, verzorgd in het Amersfoortse gemeentehuis. Tussen 12.30 en 16.30 uur leert u het instrument kennen en vult u uw eigen nulmeting voor 2017 in. Tevens vertelt wethouder Fatma Koser Kaya waarom de gemeente Amersfoort intensief betrokken is bij De Wieken-Vinkenhoef Circulair! en aansluitend is er een gezellige borrel om na te praten.

Van tevoren ontvangt u het programma van de cursus en instructies voor de voorbereiding.

Aanmelden voor de Milieubarometer en de cursus? Klik hier >>  

* Wat betekent CO2-neutraal?

Een gebouw, of verzameling gebouwen, is CO2-neutraal (ook wel: klimaatneutraal) als op jaarbasis geen netto-uitstoot van alle broeikasgassen, dus niet alleen CO2, nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken. De termen ‘klimaatneutraal’ en ‘CO2-neutraal’ geven aan dat een proces niet bijdraagt aan klimaatverandering. De termen ‘klimaatcompensatie’ en ‘CO2-compensatie’ geven aan dat voor een organisatie, een (productie) proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, wordt gecompenseerd. De termen worden door elkaar heen gebruikt.  

**Wat betekent energieneutraal?

Een gebouw is energieneutraal als op jaarbasis geen netto-import van fossiele of nucleaire brandstof van buiten de systeemgrens nodig is om het gebouw op te richten, te gebruiken en af te breken. Het energiegebruik binnen de systeemgrens is dan gelijk aan de hoeveelheid duurzame energie die binnen de systeemgrens wordt opgewekt of die op basis van externe maatregelen aan het gebouw mag worden toegerekend. Het energieverbruik dat voortkomt uit de oprichting en sloop van het gebouw wordt verrekend naar een jaarlijkse bijdrage op basis van de verwachte levensduur van het gebouw.  

EXCURSIE INDUSTRIETERREIN KLEEFSE WAARD, ARNHEM

 

Een mooi voorbeeld van een ‘duurzaam bedrijventerrein’ is Industrie Park Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Om te ontdekken hoe zij hun ambities vormgeven én om zelf inspiratie op te doen, nodigen wij alle bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef en andere bedrijventerreinen uit voor een speciale excursie op maandagmiddag 15 oktober. Hierbij is ook de gemeente Amersfoort van de partij, inclusief hoogstwaarschijnlijk enkele wethouders. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging met alle details. U kunt zich nu al inschrijven >>

ONDERTEKENING 033 SAMEN DUURZAAM DEAL 8 NOVEMBER, DOET U MEE?

Gemeente Amersfoort, Parkmanagement De Wieken-Vinkenhoef, Stedin en zoveel mogelijk bedrijven op De Wieken-Vinkenhoef tekenen op 8 november de 033 Samen Duurzaam Deal C02-neutrale bedrijventerreinen in Amersfoort. De gemeente organiseert die middag een event over duurzaam ondernemen met inspirerende sprekers, praktische voorbeelden, handvatten om zelf aan de slag te gaan en een netwerkborrel. Zet u 8 november dus alvast in uw agenda en tekent u mee? 

Van de totale CO2-uitstoot in Amersfoort komt 20% voort uit het gas- en elektriciteitsgebruik van bedrijven en instellingen. Daarnaast hebben de Amersfoortse bedrijven een aanzienlijk aandeel in de mobiliteitsstromen. Van alle betrokken partijen is een inspanning nodig in het terugdringen van het energieverbruik en het duurzaam opwekken van energie. In de 033 Samen Duurzaam Deal maken partijen concrete afspraken en krijgen initiatieven meer ruimte. Bijvoorbeeld: (decentrale) opwekking van duurzame energie, energiebesparing, van het aardgas af, mobiliteit, grondstoffen en afvalinzameling.   

Eerst de basis op orde

Om de transitie naar CO2-neutrale bedrijventerreinen voor elkaar te krijgen, moet eerst de basis op orde zijn. Op individueel niveau is voor bedrijven nog veel winst te behalen. Denk aan het beter inregelen of vervangen van apparatuur en aan het besparen, isoleren en het meer benutten van daken voor zonnepanelen. Vanuit deze basis kunnen we ook denken aan een collectieve aanpak.

 

www.wiekenvinkenhoef.nl Webversie bekijken Afmelden voor deze nieuwsbrief?