Wiekenvinkenhoef
Nieuwsbrief 8 mei 2014

EVEN VOORSTELLEN

mei 2014

In deze tweede nieuwsbrief van de Vereniging  Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef stel ik me voor als secretaris van deze Vereniging.

Mijn naam is Hans Horlings en ik werk sinds 2008 als zelfstandig ondernemer van  Horlings fot Hans HorlingsProject & Advies. Mijn werk en expertise richten zich op deskundigheids-bevordering  en daaraan verwante activiteiten, voornamelijk met betrekking tot technische functies en beroepen. De ene keer werk ik als (interim)docent, de andere keer als de persoon die alles regelt, organiseert en faciliteert. Een van de belangrijkste speerpunten is:  mensen interesseren voor het werken in de technische sector.
Maatschappelijke onderwerpen die mij na aan het hart liggen zijn onderwijs, milieu en duurzaamheid.
Mijn opdrachtgevers zijn onder meer: OCW gerelateerde organisaties, ROC ’s, vakbond en technische- en logistieke bedrijven.
Voor verdere informatie over mijn bedrijf en activiteiten verwijs ik u graag naar mijn website www.hanshorlings.nl .

Ik woon in Amersfoort, ik ben getrouwd en heb drie kinderen, waar van twee inmiddels al een bijdrage leveren aan onze nationale economie. De derde staat hiervoor in de startblokken en is bezig het laatste stukje van zijn opleiding af te ronden.

Naast mijn bestuursfunctie van Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark De Wieken en Vereniging Bedrijvenpark De Wieken, ben ik voorzitter van de Vereniging Mandeligheid De Stuwdam 7-53. Deze Vereniging doet  het  beheer van het terrein rond de bedrijfsverzamelgebouwen.
Het afgelopen jaar heb ik in samenwerking met de gemeente Amersfoort en bestuursleden veel energie gestoken in het vormgeven van het parkmanagement. Daarbij ben ik projectleider in het kader van het veilig ondernemen en de certificering daarvan, kortweg KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).
In het kader van het parkmanagement is een secretariaat opgezet. Dit is van belang  als communicatiepunt en het onderhoudt de website, het houdt de adressenbestanden bij, als ook de financiële administratie.
Activiteiten die nu vanuit het parkmanagement geïnitieerd worden zijn:
- Meer structuur brengen in het onderhoud van ons Bedrijvenpark.
- Het bewerkstelligen van een veilige bedrijfs- en werkomgeving,  in samenwerking met collega
  bedrijven, politie, brandweer, gemeente  en onderhoudsbedrijf.
- Het voorbereiden en vormgeven van een goede bewegwijzering.
- Communicatiepunt zijn voor de gevestigde bedrijven.
- Voortdurend zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het parkmanagement te verbeteren.
- Bedrijven betrekken bij het parkmanagement volgens het principe ‘voor en door bedrijven’
We zullen er aan werken om de kwaliteit van ons bedrijvenpark op niveau te houden en daar waar nodig te verbeteren en de bedrijven hierbij te betrekken.
Zo ziet u een gevarieerd takenpakket dus.

Voor de volgende nieuwsbrief wil ik het stokje graag overdragen aan collega bestuurslid Frans Smink.

Hans Horlings

ONDERHOUD BEDRIJVENTERREIN

mei 2014

Niemand hoeft U  uit te leggen dat zowel eigenaren van percelen als gevestigde bedrijven op het Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef gebaat zijn bij een goede uitstraling van het Bedrijvenpark.
Sinds januari jl. onderhoud Eemfors het ‘grijs en groen’ van het openbare gedeelte van de Wieken Vinkenhoef. Vanuit het Parkmanagement zitten we geregeld met hen om de tafel om te evalueren en te sturen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het onderhoud laat u ons dat dan weten via info@wiekenvinkenhoef.nl.
Het onderhoud van de bebouwde dan wel al verkochte percelen vallen uiteraard niet onder de  taak van Eemfors. Het is aan de eigenaren en gevestigde bedrijven zelf om hun eigen percelen  te onderhouden.
Via deze nieuwsbrief willen we het belang van goed onderhoud toch nog eens benadrukken. Het is niet alleen van invloed op de uitstraling van het Bedrijvenpark, maar werkt net als in woonwijken ook preventief tegen inbraak en vernieling.
Sommige percelen zijn helaas nog niet in gebruik genomen. Een aantal van die percelen wordt om die reden ook niet onderhouden en ziet er dus onverzorgd uit. Het Parkmanagement heeft actueel de betreffende eigenaren daarop aangesproken en hen gevraagd om de nodige maatregelen te treffen.
De percelen die nog niet verkocht zijn vallen nog onder het eigendom van  Gemeente Amersfoort. Zo ook het braakliggende terrein naast Apllied Medical. De Gemeente treft daar ook voorzieningen om het terrein aantrekkelijk te maken als onderdeel van de leef- en werkomgeving. Net als vorig jaar is daar ook dit jaar weer ingezaaid met een bloemrijk mengsel.  Voor meer informatie, klik hier.
Mocht u overwegen om het  onderhoud  van uw terrein uit te besteden dan kun u daar ook voor bij Eemfors terecht. Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de heer Peter Peeters van Amfors (peeters@amfors.nl).

Jaarvergadering

mei 2014

Op 13 mei a.s. is de jaarvergadering van het Bedrijvenpark Wieken Vinkenhoef. Alle eigenaren en gevestigde bedrijven hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.  We zijn  te gast bij Besseling Vervoert. U bent welkom vanaf 15.00 uur. De vergadering start om 15.15 uur. Zoals ook in de uitnodiging vermeld vernemen we graag of u wel of niet aanwezig bent. Dit kunt u aangeven via deze link.
Het bestuur hoopt u de 13e te ontmoeten!

MElden van (overlast)incidenten

mei 2014

‘Een goede buur, beter dan een verre vriend’. Dit gaat zeker op als het gaat om de veiligheid en leefbaarheid in uw omgeving en dus ook op het Bedrijvenpark. Een waakzaam oog kan veel goed doen.
Als het gaat om veiligheidsincidenten waarbij elke seconde telt, bel dan 112. Ook bij verdachte situatie mag 112 worden gebeld. Is het minder dringend twijfel dan ook niet en meld het dan via 0900-8844.
De diverse meldpunten vindt u ook op onze  website op de pagina ‘Calamiteiten’ .
Naast deze reguliere meldpunten is het ook mogelijk om uw buren op het Bedrijvenpark via een eigen meldpunt op de hoogte te brengen. Dat kan via het ‘login-gedeelte’ van de website onder ‘incidentmelding’.
Deze meldingen komen binnen bij de beheerder van de website. De beheerder bepaalt in overleg met het bestuur of het gemelde incident weergegeven wordt op de pagina ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ onder ‘Incidenten’ en in de Nieuwsbrief. Op deze manier kunt u uw mede ondernemers op incidenten  attent maken op bepaalde zaken en kunnen we in het kader van Buurtpreventie samen waakzaam zijn. U kunt daarbij ook  denken aan illegale vuilstort, verdacht ophoudende personen etc.. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat er eigen rechter gespeeld wordt, maar het gaat om signaleren.  Als er maatregelen getroffen moeten worden dan spreekt het voor zich dat het overdragen wordt aan de daartoe bevoegde instanties.
Via deze link komt u bij de gemelde incidenten.

NIEUW Gevestigd

mei 2014

De afgelopen periode hebben zich twee nieuwe bedrijven gevestigd op het Bedrijvenpark, namelijk :
Nederman
Ranzijn Tuin en Dier.

calamiteitenmeldingen - aed

mei 2014

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Het gebeurt overal , thuis, op het werk of op straat.
Op de website Hartslagnu.nl kunnen gediplomeerde hulpverleners zich aanmelden als burgerhulp. Als er via de alarmcentrale (112) een melding binnenkomt  worden niet alleen de officiële instanties op pad gestuurd, maar worden ook de dichtstbijzijnde burgerhulpen gealarmeerd. In sommige gevallen kunnen de burgerhulpen eerder ter plaatse zijn en de nodige hulp verlenen.
Op ons Bedrijvenpark zijn een aantal Bedrijven die gediplomeerde hulpverleners in dienst hebben en deze bedrijven zijn ook voorzien van AED apparatuur. Vanuit het Parkmanagement hebben we een inventarisatie gedaan bij de grootste bedrijven. Als zij nog niet aangesloten waren bij Hartslagnu.nl zijn ze door ons op het bestaan gewezen en  is hen gevraagd om in overweging te nemen zich alsnog aan te sluiten.
Zijn we bij u niet geweest, maar bent uw wel gediplomeerd hulpverlener of heeft u gediplomeerde hulpverleners in dienst surf dan eens naar www.hartslagnu.nl.
Via deze link een aantal ervaringverhalen waaruit het belang van aanmelden bij Hartslagnu.nl blijkt.

leer- en stagebedrijven

mei 2014

Op de website van het Bedrijvenpark is ook aandacht voor leerbedrijven. Een leerbedrijf is een bedrijf waar een scholier die een opleiding volgt stage kan lopen.
MBO Amersfoort is ook hard op zoek naar stagemogelijkheden voor  scholieren.
Voor veel MBO-leerlingen is het lastig een stageplek te vinden. Niet dat die bedrijven er niet zijn, maar misschien nog wel meer dat bedrijven zich onvoldoende realiseren dat sommige werkzaamheden in een leertraject goed door stagiaires gedaan kunnen worden. Het mes snijdt dus aan twee kanten; De bedrijven besteden werk uit en leerlingen kunnen daar ervaring mee op doen.
MBO Amersfoort informeert u graag.
mieke.timmerman@mboamersfoort.nl of 06 204 09 025
hans.horlings@kpnplanet.nl of 06 206 57 714

kopij

mei 2014

Heeft u informatie die u graag opgenomen wilt hebben in een volgende nieuwsbrief of interessante informatie voor de pagina ‘nieuws’ op de website dan kunt u ons dat laten weten via info@wiekenvinkenhoef.nl.

Links naar de website

mei 2014

Een aantal links in deze Nieuwsbrief  linken naar het ‘login-gedeelte’ van de website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor eigenaren, gevestigde bedrijven en enkele belanghebbenden. Om de link te volgen heeft u dus altijd inloggegevens nodig.  

www.wiekenvinkenhoef.nl
Webversie bekijken
Afmelden voor deze nieuwsbrief?